St:a Maria skola

Årskurs F-4

Dina barn kan forsätta inom St:a Maria Alsike efter förskolan då de även har en skola från förskoleklass till åk 4. 

Här erbjuds det kravcertifierad mat av egna kockar. De skriver även att 100% av deras lärare är behöriga. 

skola

St:a Maria skolas målsättning och uppgift

Så här säger St:a Maria om deras målsättning i skolan:

“Varje människa är en unik person med ett absolut värde. Som unik och självmedveten person har varje mänsklig individ förmåga att reflektera över sin egen plats i tillvaron och hur verkligheten – universum, naturen, kroppen, människan och det mänskliga samhället – är beskaffat och kan förstås. Till vår hjälp har vi mänsklighetens samlade kunskaper, erfarenheter och reflektioner, att lära oss av och att reflektera över. Det är därför avgörande för varje människa att hon från tidig ålder får stimulera sin medfödda nyfikenhet och upptäckarglädje och uppmuntras och lär sig att tänka självständigt och kritiskt reflekterande.”

De vill erbjuda deras elever en miljö som på bästa sätt befrämjar deras intellektuella, känslomässiga och moraliska utveckling och mognad. Genom detta hoppas man att de ska förberedas att ta ansvar över sitt eget liv och sina medmänniskor. 

 

St:a Maria Alsike vill: 

  • hjälpa eleven till glädje i lärandet och till ökad kunskap och självinsikt.
  • att eleven skall tillägna sig goda kunskaper inom grundskolans alla ämnesområden.
  • hjälpa eleven att växa, mogna och utvecklas till en självständigt kritiskt reflekterande person.
  • ge eleven respekt för andra människor och en aktiv beredskap att göra något för andra.
  • att varje elev skall känna sig uppskattad för det hon/han är eller vill utveckla. Detta görs genom att eleverna är med och påverkar form och innehåll i skolarbetet i den grad detta är möjligt. Var och en skall också ges möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar.
  • att skolans värdegrundsarbete vilar på kristen grund i överensstämmelse med de grundläggande värden som läroplanen beskriver och med Svenska kyrkans tradition, år, kultur, liv och internationella arbete som resurs.
  • jobba aktivt med att motverka all form av mobbning eller utfrysning.
  • att det finns en anknytning till de högtider som firas under året; som t.ex. Allahelgons dag, Lucia, Jul, Fettisdagen, Fastan, Påsk och Pingst. Traditioner är viktigt och S:ta Maria skola arbetar för att skolan skall utveckla sina egna återkommande traditioner.
  • att Svenska kyrkans omfattande internationella arbete används som en resurs i skolarbetet, t.ex. arbetar Knivsta pastorat med utbyte och stöd till Musume i Zimbabwe och deras arbete med skola och sjukhus.
  • att högtidligare samlingar och skolans avslutningar hålls i kyrkan.